Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 19. januarja 2007

23. januar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. januarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 37 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,3 milijarde EUR na 146,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 81,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,2 milijarde EUR na 606,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,8 milijarde EUR na 53,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,2 milijarde EUR na 430,5 milijarde EUR. V sredo, 17. januarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 310,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 312,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden, enako tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2), ki je prejšnji teden znašala 0,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,7 milijarde EUR na 174,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.756 −37
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.399 −1.436
2.1 Terjatve do MDS 10.563 −132
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.836 −1.303
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.808 −833
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.139 1.391
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.139 1.391
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 432.504 2.003
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 312.500 2.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.126 −625
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 81.872 722
8 Dolg širše države v EUR 39.359 0
9 Druga sredstva 219.263 1.741
Skupaj sredstva 1.141.226 2.926
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 606.068 −5.174
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 176.541 7.449
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 174.613 7.679
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 17 −43
2.3 Vezane vloge 1.906 −190
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 101 −37
4 Izdani dolžniški certifikati 37 −7
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.496 1.350
5.1 Širša država 53.413 842
5.2 Druge obveznosti 9.083 508
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 16.789 339
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 166 2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.351 −1.016
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.351 −1.016
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 71.679 19
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.397 1
Skupaj obveznosti 1.141.226 2.926

Stiki za medije