Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. januáru 2007

23. januára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. januára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 37 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,3 mld. EUR na 146,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 81,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,2 mld. EUR na 606,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 0,8 mld. EUR na 53,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 430,5 mld. EUR. V stredu 17. januára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 310,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 312,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 7,7 mld. EUR na 174,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 756 −37
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 399 −1 436
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 563 −132
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 836 −1 303
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 808 −833
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 139 1 391
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 139 1 391
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 432 504 2 003
5.1 Hlavné refinančné obchody 312 500 2 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 120 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 126 −625
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 81 872 722
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359 0
9 Ostatné aktíva 219 263 1 741
Úhrn aktív 1 141 226 2 926
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 606 068 −5 174
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 176 541 7 449
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 174 613 7 679
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 17 −43
2.3 Termínované vklady 1 906 −190
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 101 −37
4 Emitované dlhové certifikáty 37 −7
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 496 1 350
5.1 Verejná správa 53 413 842
5.2 Ostatné záväzky 9 083 508
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 789 339
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 166 2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 351 −1 016
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 351 −1 016
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 71 679 19
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 66 397 1
Úhrn pasív 1 141 226 2 926

Kontakt pre médiá