Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 stycznia 2007 r.

23 stycznia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 stycznia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 37 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,3 mld euro do poziomu 146,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 81,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,2 mld euro do poziomu 606,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 53,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,2 mld euro do poziomu 430,5 mld euro. W środę, 17 stycznia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 310,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 312,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,7 mld euro do poziomu 174,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.756 −37
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.399 −1.436
2.1 Należności od MFW 10.563 −132
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.836 −1.303
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.808 −833
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.139 1.391
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.139 1.391
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 432.504 2.003
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 312.500 2.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.126 −625
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 81.872 722
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359 0
9 Pozostałe aktywa 219.263 1.741
Aktywa razem 1.141.226 2.926
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 606.068 −5.174
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 176.541 7.449
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 174.613 7.679
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17 −43
2.3 Depozyty terminowe 1.906 −190
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 101 −37
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 37 −7
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 62.496 1.350
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 53.413 842
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.083 508
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 16.789 339
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 166 2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.351 −1.016
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.351 −1.016
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 71.679 19
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 66.397 1
Pasywa razem 1.141.226 2.926

Kontakt z mediami