De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 januari 2007

23 januari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 januari 2007 was de daling van EUR 37 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 146,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 81,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,2 miljard naar EUR 606,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 53,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 430,5 miljard. Op woensdag 17 januari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 310,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 312,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2)
eveneens vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,7 miljard naar EUR 174,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.756 −37
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.399 −1.436
2.1 Vorderingen op het IMF 10.563 −132
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.836 −1.303
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.808 −833
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.139 1.391
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.139 1.391
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 432.504 2.003
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 312.500 2.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.126 −625
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.872 722
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359 0
9 Overige activa 219.263 1.741
Totaal activa 1.141.226 2.926
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 606.068 −5.174
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 176.541 7.449
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 174.613 7.679
2.2 Depositofaciliteit 17 −43
2.3 Termijndeposito's 1.906 −190
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 101 −37
4 Uitgegeven schuldbewijzen 37 −7
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.496 1.350
5.1 Overheid 53.413 842
5.2 Overige verplichtingen 9.083 508
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.789 339
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 166 2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.351 −1.016
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.351 −1.016
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 71.679 19
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.397 1
Totaal passiva 1.141.226 2.926

Contactpersonen voor de media