Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 19. janvārī

2007. gada 23. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 19. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 37 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 146.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 81.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 606.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 53.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 430.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 17. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 310.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 312.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.7 mljrd. euro (līdz 174.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,756 −37
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,399 −1,436
2.1 SVF debitoru parādi 10,563 −132
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,836 −1,303
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,808 −833
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,139 1,391
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,139 1,391
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 432,504 2,003
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 312,500 2,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,126 −625
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 81,872 722
8 Valdības parāds euro 39,359 0
9 Pārējie aktīvi 219,263 1,741
Kopā aktīvi 1,141,226 2,926
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 606,068 −5,174
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 176,541 7,449
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 174,613 7,679
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 17 −43
2.3 Termiņnoguldījumi 1,906 −190
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 101 −37
4 Emitētie parāda vērtspapīri 37 −7
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,496 1,350
5.1 Saistības pret valdību 53,413 842
5.2 Pārējās saistības 9,083 508
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,789 339
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 166 2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,351 −1,016
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,351 −1,016
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 71,679 19
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 66,397 1
Kopā pasīvi 1,141,226 2,926

Kontaktinformācija presei