Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 19 d.

2007 m. sausio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. sausio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 37 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 146,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 81,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 606,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 53,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 430,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. sausio 17 d., baigėsi 310,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 312,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 174,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 756 −37
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 399 −1 436
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 563 −132
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 836 −1 303
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 808 −833
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 139 1 391
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 139 1 391
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 504 2 003
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 312 500 2 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 126 −625
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 81 872 722
8 Valdžios skola eurais 39 359 0
9 Kitas turtas 219 263 1 741
Visas turtas 1 141 226 2 926
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 606 068 −5 174
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 176 541 7 449
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 174 613 7 679
2.2 Indėlių galimybė 17 −43
2.3 Terminuotieji indėliai 1 906 −190
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 101 −37
4 Išleisti skolos sertifikatai 37 −7
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 496 1 350
5.1 Valdžiai 53 413 842
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 083 508
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 789 339
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 166 2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 351 −1 016
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 351 −1 016
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 71 679 19
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 397 1
Visi įsipareigojimai 1 141 226 2 926

Kontaktai žiniasklaidai