Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. jaanuar 2007

23. jaanuar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. jaanuaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 37 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 146,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 81,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 5,2 miljardi euro võrra 606,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,8 miljardi euro võrra 53,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,2 miljardi euro võrra 430,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. jaanuaril 2007 möödus 310,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 312,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,7 miljardi euro võrra 174,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 756 −37
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 399 −1 436
2.1 Nõuded RVFle 10 563 −132
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 836 −1 303
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 808 −833
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 139 1 391
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 139 1 391
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 432 504 2 003
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 312 500 2 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 126 −625
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 81 872 722
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359 0
9 Muud varad 219 263 1 741
Varad kokku 1 141 226 2 926
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 606 068 −5 174
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 176 541 7 449
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 174 613 7 679
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 −43
2.3 Tähtajalised hoiused 1 906 −190
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 101 −37
4 Emiteeritud võlakirjad 37 −7
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 496 1 350
5.1 Valitsussektor 53 413 842
5.2 Muud kohustused 9 083 508
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 789 339
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 166 2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 351 −1 016
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 351 −1 016
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 71 679 19
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 397 1
Kohustused kokku 1 141 226 2 926

Kontaktandmed