Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. januar 2007

23. januar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. januar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 37 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,3 mia. euro til 146,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 81,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,2 mia. euro til 606,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,8 mia. euro til 53,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,2 mia. euro til 430,5 mia. euro. Onsdag den 17. januar 2007 udløb en primær markedsoperation på 310,5 mia. euro, og en ny på 312,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,7 mia. euro til 174,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.756 −37
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.399 −1.436
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.563 −132
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.836 −1.303
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.808 −833
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.139 1.391
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.139 1.391
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 432.504 2.003
5.1 Primære markedsoperationer 312.500 2.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 3
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.126 −625
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 81.872 722
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359 0
9 Andre aktiver 219.263 1.741
Aktiver i alt 1.141.226 2.926
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 606.068 −5.174
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 176.541 7.449
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 174.613 7.679
2.2 Indlånsfacilitet 17 −43
2.3 Indskud med fast løbetid 1.906 −190
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 101 −37
4 Udstedte gældsbeviser 37 −7
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.496 1.350
5.1 Offentlig forvaltning og service 53.413 842
5.2 Andre forpligtelser 9.083 508
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.789 339
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 166 2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.351 −1.016
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.351 −1.016
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 71.679 19
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.397 1
Passiver i alt 1.141.226 2.926

Medie- og pressehenvendelser