Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. lednu 2007

23. ledna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. ledna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 37 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 1,3 mld. EUR na 146,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 81,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,2 mld. EUR na 606,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 53,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 430,5 mld. EUR. Ve středu 17. ledna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 310,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 312,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne) a ani vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,7 mld. EUR na 174,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 756 −37
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 399 −1 436
2.1 Pohledávky za MMF 10 563 −132
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 836 −1 303
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 808 −833
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 139 1 391
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 139 1 391
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 432 504 2 003
5.1 Hlavní refinanční operace 312 500 2 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 126 −625
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 81 872 722
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359 0
9 Ostatní aktiva 219 263 1 741
Aktiva celkem 1 141 226 2 926
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 606 068 −5 174
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 176 541 7 449
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 174 613 7 679
2.2 Vkladová facilita 17 −43
2.3 Termínované vklady 1 906 −190
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 101 −37
4 Emitované dluhopisy 37 −7
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 496 1 350
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 53 413 842
5.2 Ostatní závazky 9 083 508
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 789 339
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 166 2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 351 −1 016
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 351 −1 016
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 71 679 19
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 397 1
Pasiva celkem 1 141 226 2 926

Kontakty pro média