Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 19 януари 2007 г.

23 януари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 37 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 19 януари 2007 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1.3 млрд. EUR до 146.1 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.7 млрд. EUR до 81.9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 5.2 млрд. EUR до 606.1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) нарастват с 0.8 млрд. EUR и възлизат на 53.4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) се увеличава с 2.2 млрд. EUR до 430.5 млрд. EUR. На 17 януари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 310.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 312.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица) и използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е също с почти нулева стойност (в сравнение с 0.1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита нарастване от 7.7 млрд. EUR до 174.6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 756 −37
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 399 −1 436
2.1 Вземания от МВФ 10 563 −132
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 836 −1 303
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 808 −833
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 139 1 391
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 139 1 391
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 432 504 2 003
5.1 Основни операции по рефинансиране 312 500 2 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 4 3
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 126 −625
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 81 872 722
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 359 0
9 Други активи 219 263 1 741
Общо активи 1 141 226 2 926
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 606 068 −5 174
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 176 541 7 449
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 174 613 7 679
2.2 Депозитно улеснение 17 −43
2.3 Срочни депозити 1 906 −190
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 101 −37
4 Издадени дългови сертификати 37 −7
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 62 496 1 350
5.1 Сектор „Държавно управление“ 53 413 842
5.2 Други задължения 9 083 508
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 789 339
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 166 2
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 351 −1 016
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 351 −1 016
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 71 679 19
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 397 1
Общо пасиви 1 141 226 2 926

Данни за контакт за медиите