Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 januari 2007

16 januari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 januari 2007 motsvarade minskningen på 28 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och försäljning av guldmynt av en annan nationell centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 147,3 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 81,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 8 miljarder EUR till 611,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 52,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 19,9 miljarder EUR till 428,3 miljarder EUR. Onsdagen den 10 januari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 330,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 310,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (också ungefär som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,8 miljarder EUR till 166,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.793 −28
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.835 −186
2.1 Fordringar på IMF 10.695 9
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.139 −195
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.641 1.193
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.748 329
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.748 329
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 430.501 −20.000
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 310.500 −19.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.751 −134
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 81.150 427
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359 0
9 Övriga tillgångar 217.522 2.283
Summa tillgångar 1.138.300 −16.116
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 611.242 −8.021
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 169.092 −11.773
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 166.934 −11.766
2.2 Inlåningsfacilitet 60 −9
2.3 Inlåning med fast löptid 2.096 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 138 5
4 Emitterade skuldcertifikat 44 −51
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 61.146 −192
5.1 Offentliga sektorn 52.571 −424
5.2 Övriga skulder 8.575 232
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.450 352
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 164 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.367 2.430
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.367 2.430
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 71.660 1.129
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.396 1
Summa skulder 1.138.300 −16.116

Kontakt för media