Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. januarja 2007

16. januar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. januarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 28 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), ter prodaje zlatih kovancev, ki jo je izvedla druga centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 147,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 81,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 8 milijard EUR na 611,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,4 milijarde EUR na 52,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 19,9 milijarde EUR na 428,3 milijarde EUR. V sredo, 10. januarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 330,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 310,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (prav tako približno enako prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,8 milijarde EUR na 166,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.793 −28
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.835 −186
2.1 Terjatve do MDS 10.695 9
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.139 −195
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.641 1.193
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 12.748 329
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.748 329
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 430.501 −20.000
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 310.500 −19.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.751 −134
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 81.150 427
8 Dolg širše države v EUR 39.359 0
9 Druga sredstva 217.522 2.283
Skupaj sredstva 1.138.300 −16.116
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 611.242 −8.021
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 169.092 −11.773
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 166.934 −11.766
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 60 −9
2.3 Vezane vloge 2.096 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 138 5
4 Izdani dolžniški certifikati 44 −51
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 61.146 −192
5.1 Širša država 52.571 −424
5.2 Druge obveznosti 8.575 232
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 16.450 352
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 164 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.367 2.430
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.367 2.430
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 71.660 1.129
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.396 1
Skupaj obveznosti 1.138.300 −16.116

Stiki za medije