Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. januáru 2007

16. januára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. januára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 28 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,4 mld. EUR na 147,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 81,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 8 mld. EUR na 611,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,4 mld. EUR na 52,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 19,9 mld. EUR na 428,3 mld. EUR. V stredu 10. januára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 330,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 310,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol podobne ako v predchádzajúcom týždni takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol približne rovnaký).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 11,8 mld. EUR na 166,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 793 −28
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 835 −186
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 695 9
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 139 −195
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 641 1 193
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 748 329
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 12 748 329
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 430 501 −20 000
5.1 Hlavné refinančné obchody 310 500 −19 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 120 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 751 −134
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 81 150 427
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359 0
9 Ostatné aktíva 217 522 2 283
Úhrn aktív 1 138 300 −16 116
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 611 242 −8 021
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 169 092 −11 773
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 166 934 −11 766
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 60 −9
2.3 Termínované vklady 2 096 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 138 5
4 Emitované dlhové certifikáty 44 −51
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 61 146 −192
5.1 Verejná správa 52 571 −424
5.2 Ostatné záväzky 8 575 232
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 450 352
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 164 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 367 2 430
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 367 2 430
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 71 660 1 129
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 66 396 1
Úhrn pasív 1 138 300 −16 116

Kontakt pre médiá