Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 stycznia 2007 r.

16 stycznia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 stycznia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 28 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz sprzedaży złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,4 mld euro do poziomu 147,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 81,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 8 mld euro do poziomu 611,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 0,4 mld euro do poziomu 52,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 19,9 mld euro do poziomu 428,3 mld euro. W środę, 10 stycznia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 330,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 310,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,8 mld euro do poziomu 166,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.793 −28
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.835 −186
2.1 Należności od MFW 10.695 9
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.139 −195
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.641 1.193
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 12.748 329
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 12.748 329
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 430.501 −20.000
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 310.500 −19.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.751 −134
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 81.150 427
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359 0
9 Pozostałe aktywa 217.522 2.283
Aktywa razem 1.138.300 −16.116
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 611.242 −8.021
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 169.092 −11.773
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 166.934 −11.766
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 60 −9
2.3 Depozyty terminowe 2.096 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 138 5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 44 −51
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 61.146 −192
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.571 −424
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.575 232
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 16.450 352
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 164 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 14.367 2.430
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 14.367 2.430
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 71.660 1.129
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 66.396 1
Pasywa razem 1.138.300 −16.116

Kontakt z mediami