Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 januari 2007

16 januari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 januari 2007 was de daling van EUR 28 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 147,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 81,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 8 miljard naar EUR 611,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 52,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 19,9 miljard naar EUR 428,3 miljard. Op woensdag 10 januari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 330,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 310,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2)
EUR 0,1 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,8 miljard naar EUR 166,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.793 −28
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.835 −186
2.1 Vorderingen op het IMF 10.695 9
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.139 −195
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.641 1.193
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.748 329
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 12.748 329
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 430.501 −20.000
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 310.500 −19.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.751 −134
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.150 427
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359 0
9 Overige activa 217.522 2.283
Totaal activa 1.138.300 −16.116
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 611.242 −8.021
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 169.092 −11.773
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 166.934 −11.766
2.2 Depositofaciliteit 60 −9
2.3 Termijndeposito's 2.096 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 138 5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 44 −51
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.146 −192
5.1 Overheid 52.571 −424
5.2 Overige verplichtingen 8.575 232
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.450 352
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 164 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.367 2.430
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.367 2.430
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 71.660 1.129
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.396 1
Totaal passiva 1.138.300 −16.116

Contactpersonen voor de media