Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 12. janvārī

2007. gada 16. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 12. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 28 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 147.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 81.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 8 mljrd. euro (līdz 611.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 52.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 19.9 mljrd. euro (līdz 428.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 10. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 330.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 310.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), savukārt noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.8 mljrd. euro (līdz 166.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,793 −28
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,835 −186
2.1 SVF debitoru parādi 10,695 9
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,139 −195
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,641 1,193
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,748 329
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12,748 329
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 430,501 −20,000
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 310,500 −19,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,751 −134
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 81,150 427
8 Valdības parāds euro 39,359 0
9 Pārējie aktīvi 217,522 2,283
Kopā aktīvi 1,138,300 −16,116
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 611,242 −8,021
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 169,092 −11,773
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 166,934 −11,766
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 60 −9
2.3 Termiņnoguldījumi 2,096 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 138 5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 44 −51
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 61,146 −192
5.1 Saistības pret valdību 52,571 −424
5.2 Pārējās saistības 8,575 232
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,450 352
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 164 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,367 2,430
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,367 2,430
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 71,660 1,129
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 66,396 1
Kopā pasīvi 1,138,300 −16,116

Kontaktinformācija presei