Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. januar 2007

16. januar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. januar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 28 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,4 mia. euro til 147,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 81,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 8 mia. euro til 611,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,4 mia. euro til 52,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 19,9 mia. euro til 428,3 mia. euro. Onsdag den 10. januar 2007 udløb en primær markedsoperation på 330,5 mia. euro, og en ny på 310,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (ligeledes næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,8 mia. euro til 166,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.793 −28
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.835 −186
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.695 9
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.139 −195
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.641 1.193
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.748 329
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.748 329
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 430.501 −20.000
5.1 Primære markedsoperationer 310.500 −19.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.751 −134
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 81.150 427
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359 0
9 Andre aktiver 217.522 2.283
Aktiver i alt 1.138.300 −16.116
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 611.242 −8.021
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 169.092 −11.773
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 166.934 −11.766
2.2 Indlånsfacilitet 60 −9
2.3 Indskud med fast løbetid 2.096 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 138 5
4 Udstedte gældsbeviser 44 −51
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 61.146 −192
5.1 Offentlig forvaltning og service 52.571 −424
5.2 Andre forpligtelser 8.575 232
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.450 352
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 164 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.367 2.430
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.367 2.430
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 71.660 1.129
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.396 1
Passiver i alt 1.138.300 −16.116

Medie- og pressehenvendelser