Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. lednu 2007

16. ledna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. ledna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 28 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a prodeji zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 1,4 mld. EUR na 147,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 81,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 8 mld. EUR na 611,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 52,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 19,9 mld. EUR na 428,3 mld. EUR. Ve středu 10. ledna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 330,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 310,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (rovněž obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,8 mld. EUR na 166,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 793 −28
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 835 −186
2.1 Pohledávky za MMF 10 695 9
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 139 −195
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 641 1 193
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 748 329
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 748 329
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 430 501 −20 000
5.1 Hlavní refinanční operace 310 500 −19 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 751 −134
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 81 150 427
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359 0
9 Ostatní aktiva 217 522 2 283
Aktiva celkem 1 138 300 −16 116
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 611 242 −8 021
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 169 092 −11 773
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 166 934 −11 766
2.2 Vkladová facilita 60 −9
2.3 Termínované vklady 2 096 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 138 5
4 Emitované dluhopisy 44 −51
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 61 146 −192
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 571 −424
5.2 Ostatní závazky 8 575 232
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 450 352
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 164 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 367 2 430
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 367 2 430
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 71 660 1 129
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 396 1
Pasiva celkem 1 138 300 −16 116

Kontakty pro média