Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 12 януари 2007 г.

16 януари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 28 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 12 януари 2007 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата, както и продажбата на златни монети от друга.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1.4 млрд. EUR до 147.3 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.4 млрд. EUR до 81.2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 8 млрд. EUR до 611.2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) намаляват с 0.4 млрд. EUR и възлизат на 52.6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 19.9 млрд. EUR до 428.3 млрд. EUR. На 10 януари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 330.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 310.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е 0.1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита спад от 11.8 млрд. EUR до 166.9 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 793 −28
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 835 −186
2.1 Вземания от МВФ 10 695 9
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 139 −195
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 641 1 193
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 12 748 329
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 748 329
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 430 501 −20 000
5.1 Основни операции по рефинансиране 310 500 −19 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 1 −1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 751 −134
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 81 150 427
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 359 0
9 Други активи 217 522 2 283
Общо активи 1 138 300 −16 116
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 611 242 −8 021
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 169 092 −11 773
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 166 934 −11 766
2.2 Депозитно улеснение 60 −9
2.3 Срочни депозити 2 096 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 138 5
4 Издадени дългови сертификати 44 −51
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 61 146 −192
5.1 Сектор „Държавно управление“ 52 571 −424
5.2 Други задължения 8 575 232
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 450 352
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 164 4
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 367 2 430
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 367 2 430
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 71 660 1 129
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 396 1
Общо пасиви 1 138 300 −16 116

Данни за контакт за медиите