Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 januari 2006

24 januari 2006

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 januari 2006 var Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) i stort sett oförändrad på 161,1 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 93,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 549,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,5 miljarder EUR till 60,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 15 miljarder EUR till 414,1 miljarder EUR. Onsdagen den 18 januari 2006 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 309 miljarder EUR och ersattes med en ny på 324 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som förra veckan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll (även det ungefär samma som förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,2 miljarder EUR till 155,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 163.797 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.702 520
2.1 Fordringar på IMF 13.309 −455
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.393 975
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.907 747
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.447 213
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.447 213
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 414.105 14.990
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 324.000 15.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.017 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 73 −27
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 15 15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.880 −205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.749 505
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.113 0
9 Övriga tillgångar 146.480 1.152
Summa tillgångar 1.051.180 17.922
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 549.377 −4.469
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 155.942 3.128
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 155.926 3.151
2.2 Inlåningsfacilitet 5 −33
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 155 −52
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.107 17.703
5.1 Offentliga sektorn 60.345 17.501
5.2 Övriga skulder 7.762 202
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.687 235
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 290 −44
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.335 1.337
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.335 1.337
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.920 0
10 Övriga skulder 67.920 −837
11 Värderegleringskonton 119.113 0
12 Eget kapital 59.334 921
Summa skulder 1.051.180 17.922