Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. januarja 2006

24. januar 2006

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. januarja 2006, je neto pozicija Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) ostala skoraj nespremenjena pri 161,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 93,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,5 milijarde EUR na 549,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,5 milijarde EUR na 60,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 15 milijard EUR na 414,1 milijarde EUR. V sredo, 18. januarja 2006, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 309 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 324 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) pa je bila skoraj enaka nič (prav tako približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,2 milijarde EUR na 155,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 163.797 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.702 520
2.1 Terjatve do MDS 13.309 −455
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.393 975
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.907 747
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.447 213
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.447 213
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 414.105 14.990
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 324.000 15.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.017 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 73 −27
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 15 15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.880 −205
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.749 505
8 Dolg širše države v EUR 40.113 0
9 Druga sredstva 146.480 1.152
Skupaj sredstva 1.051.180 17.922
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 549.377 −4.469
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 155.942 3.128
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 155.926 3.151
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 5 −33
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 155 −52
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.107 17.703
5.1 Širša država 60.345 17.501
5.2 Druge obveznosti 7.762 202
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.687 235
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 290 −44
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.335 1.337
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.335 1.337
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.920 0
10 Druge obveznosti 67.920 −837
11 Računi prevrednotenja 119.113 0
12 Kapital in rezerve 59.334 921
Skupaj obveznosti 1.051.180 17.922