Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. januáru 2006

24. januára 2006

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 20. januára 2006 sa čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) takmer nezmenila a zostala na úrovni 161,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 93,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 4,5 mld. EUR na 549,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 17,5 mld. EUR na 60,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 15 mld. EUR na 414,1 mld. EUR. V stredu 18. januára 2006 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 309 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 324 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 3,2 mld. EUR na 155,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 163 797 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 702 520
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 309 −455
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 393 975
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 907 747
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 447 213
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 447 213
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 414 105 14 990
5.1 Hlavné refinančné obchody 324 000 15 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 017 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 73 −27
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 15 15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 880 −205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 749 505
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 113 0
9 Ostatné aktíva 146 480 1 152
Úhrn aktív 1 051 180 17 922
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 549 377 −4 469
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 155 942 3 128
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 155 926 3 151
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 5 −33
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 155 −52
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 107 17 703
5.1 Verejná správa 60 345 17 501
5.2 Ostatné záväzky 7 762 202
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 687 235
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 290 −44
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 335 1 337
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 335 1 337
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 920 0
10 Ostatné pasíva 67 920 −837
11 Účty precenenia 119 113 0
12 Kapitál a rezervy 59 334 921
Úhrn pasív 1 051 180 17 922