Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 stycznia 2006 r.

24 stycznia 2006 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 stycznia 2006 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 161,1 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 93,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,5 mld euro do poziomu 549,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,5 mld euro do poziomu 60,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 15 mld euro do poziomu 414,1 mld euro. W środę, 18 stycznia 2006 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 309 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 324 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu); zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,2 mld euro do poziomu 155,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 163.797 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 156.702 520
2.1 Należności od MFW 13.309 −455
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 143.393 975
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.907 747
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.447 213
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.447 213
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 414.105 14.990
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 324.000 15.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.017 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 73 −27
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 15 15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.880 −205
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.749 505
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.113 0
9 Pozostałe aktywa 146.480 1.152
Aktywa razem 1.051.180 17.922
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 549.377 −4.469
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 155.942 3.128
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 155.926 3.151
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 5 −33
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 155 −52
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.107 17.703
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.345 17.501
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.762 202
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.687 235
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 290 −44
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 12.335 1.337
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 12.335 1.337
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.920 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.920 −837
11 Różnice z aktualizacji wyceny 119.113 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 59.334 921
Pasywa razem 1.051.180 17.922