Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 januari 2006

24 januari 2006

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 januari 2006 bleef de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) vrijwel onveranderd op EUR 161,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 93,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,5 miljard naar EUR 549,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,5 miljard naar EUR 60,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 15 miljard naar EUR 414,1 miljard. Op woensdag 18 januari 2006 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 309 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 324 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,2 miljard naar EUR 155,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 163.797 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.702 520
2.1 Vorderingen op het IMF 13.309 −455
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.393 975
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.907 747
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.447 213
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.447 213
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 414.105 14.990
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 324.000 15.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.017 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 73 −27
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 15 15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.880 −205
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.749 505
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.113 0
9 Overige activa 146.480 1.152
Totaal activa 1.051.180 17.922
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 549.377 −4.469
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 155.942 3.128
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 155.926 3.151
2.2 Depositofaciliteit 5 −33
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 155 −52
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.107 17.703
5.1 Overheid 60.345 17.501
5.2 Overige verplichtingen 7.762 202
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.687 235
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290 −44
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.335 1.337
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.335 1.337
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.920 0
10 Overige passiva 67.920 −837
11 Herwaarderingsrekeningen 119.113 0
12 Kapitaal en reserves 59.334 921
Totaal passiva 1.051.180 17.922