Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2006. gada 20. janvārī

2006. gada 24. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2006. gada 20. janvārī, Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (161.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 93.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 549.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.5 mljrd. euro (līdz 60.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 15 mljrd. euro (līdz 414.1 mljrd. euro). Trešdien, 2006. gada 18. janvārī galvenā refinansēšanas operācija 309 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 324 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), un noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 155.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 163,797 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,702 520
2.1 SVF debitoru parādi 13,309 −455
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,393 975
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,907 747
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,447 213
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,447 213
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 414,105 14,990
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 324,000 15,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,017 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 73 −27
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 15 15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,880 −205
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,749 505
8 Valdības parāds euro 40,113 0
9 Pārējie aktīvi 146,480 1,152
Kopā aktīvi 1,051,180 17,922
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 549,377 −4,469
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 155,942 3,128
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 155,926 3,151
2.2 Noguldījumu iespēja 5 −33
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 155 −52
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,107 17,703
5.1 Saistības pret valdību 60,345 17,501
5.2 Pārējās saistības 7,762 202
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,687 235
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 290 −44
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,335 1,337
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,335 1,337
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,920 0
10 Pārējās saistības 67,920 −837
11 Pārvērtēšanas konti 119,113 0
12 Kapitāls un rezerves 59,334 921
Kopā pasīvi 1,051,180 17,922