Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 20ής Ιανουαρίου 2006

24 Ιανουαρίου 2006

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 20 Ιανουαρίου 2006, η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 161,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 93,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 549,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 60,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε 414,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 309 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 324 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (σχεδόν ίδια με εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (επίσης σχεδόν ίδια με εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 155,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 163.797 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 156.702 520
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 13.309 −455
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 143.393 975
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 22.907 747
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.447 213
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.447 213
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 414.105 14.990
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 324.000 15.002
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.017 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 73 −27
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 15 15
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.880 −205
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 93.749 505
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.113 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 146.480 1.152
Σύνολο ενεργητικού 1.051.180 17.922
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 549.377 −4.469
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 155.942 3.128
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 155.926 3.151
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 5 −33
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 11 10
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 155 −52
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 68.107 17.703
5.1 Γενική κυβέρνηση 60.345 17.501
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.762 202
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.687 235
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 290 −44
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.335 1.337
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.335 1.337
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.920 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 67.920 −837
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 119.113 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 59.334 921
Σύνολο παθητικού 1.051.180 17.922