SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. januar 2006

24. januar 2006

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. januar 2006, forblev Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) praktisk taget uændret og udgjorde 161,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 93,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,5 mia. euro til 549,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,5 mia. euro til 60,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 15 mia. euro til 414,1 mia. euro. Onsdag den 18. januar 2006 udløb en primær markedsoperation på 309 mia. euro, og en ny på 324 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før), og anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket også var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,2 mia. euro til 155,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 163.797 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.702 520
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.309 −455
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.393 975
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.907 747
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.447 213
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.447 213
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 414.105 14.990
5.1 Primære markedsoperationer 324.000 15.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.017 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 73 −27
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 15 15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.880 −205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.749 505
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.113 0
9 Andre aktiver 146.480 1.152
Aktiver i alt 1.051.180 17.922
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 549.377 −4.469
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 155.942 3.128
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 155.926 3.151
2.2 Indlånsfacilitet 5 −33
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 155 −52
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.107 17.703
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.345 17.501
5.2 Andre forpligtelser 7.762 202
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.687 235
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 290 −44
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.335 1.337
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.335 1.337
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.920 0
10 Andre forpligtelser 67.920 −837
11 Revalueringskonti 119.113 0
12 Kapital og reserver 59.334 921
Passiver i alt 1.051.180 17.922