Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 oktober 2005

1 november 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 oktober 2005 motsvarade minskningen på 398 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 165,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 92,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 536,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 57,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,5 miljarder EUR till 391,4 miljarder EUR. Onsdagen den 26 oktober 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 296 miljarder EUR och ersattes med en ny på 301,5 miljarder EUR. Fredagen den 28 oktober 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (även det ungefär samma som förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,9 miljarder EUR till 150,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.170 −398
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.162 −1.133
2.1 Fordringar på IMF 19.254 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.908 −1.127
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.363 277
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.712 175
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.712 175
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 391.476 5.471
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 301.466 5.466
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 3
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.257 −134
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.315 532
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.757 4
9 Övriga tillgångar 136.292 158
Summa tillgångar 1.003.504 4.952
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 536.209 2.942
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.290 929
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.193 919
2.2 Inlåningsfacilitet 71 −11
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 21
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 153 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.261 1.588
5.1 Offentliga sektorn 57.628 1.368
5.2 Övriga skulder 7.633 220
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.182 233
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 219 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.801 −639
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.801 −639
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 62.348 −99
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.407 1
Summa skulder 1.003.504 4.952
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media