Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. oktobra 2005

1. november 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. oktobra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 398 milijonov EUR, kar kaže prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 165,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 92,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 536,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,4 milijarde EUR na 57,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,5 milijarde EUR na 391,4 milijarde EUR. V sredo, 26. oktobra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 296 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 301,5 milijarde EUR. V petek, 28. oktobra 2005, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (prav tako približno enako prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 150,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.170 −398
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.162 −1.133
2.1 Terjatve do MDS 19.254 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.908 −1.127
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.363 277
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.712 175
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.712 175
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 391.476 5.471
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 301.466 5.466
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 3
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 7 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.257 −134
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.315 532
8 Dolg širše države v EUR 40.757 4
9 Druga sredstva 136.292 158
Skupaj sredstva 1.003.504 4.952
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 536.209 2.942
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.290 929
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.193 919
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 71 −11
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 21
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 153 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.261 1.588
5.1 Širša država 57.628 1.368
5.2 Druge obveznosti 7.633 220
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.182 233
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 219 −3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.801 −639
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.801 −639
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 62.348 −99
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.407 1
Skupaj obveznosti 1.003.504 4.952
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije