Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. októbru 2005

1. novembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 28. októbra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 398 mil. EUR v dôsledku predaja zlata tromi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 165,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 92,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,9 mld. EUR na 536,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 57,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,5 mld. EUR na 391,4 mld. EUR. V stredu 26. októbra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 296 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 301,5 mld. EUR. V piatok 28. októbra 2005 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (taktiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 0,9 mld. EUR na 150,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 170 −398
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 162 −1 133
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 254 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 908 −1 127
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 363 277
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 712 175
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 712 175
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 391 476 5 471
5.1 Hlavné refinančné obchody 301 466 5 466
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 3
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 7 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 257 −134
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 315 532
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 757 4
9 Ostatné aktíva 136 292 158
Úhrn aktív 1 003 504 4 952
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 536 209 2 942
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 290 929
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 193 919
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 71 −11
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 26 21
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 153 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 261 1 588
5.1 Verejná správa 57 628 1 368
5.2 Ostatné záväzky 7 633 220
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 182 233
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 219 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 801 −639
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 801 −639
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 62 348 −99
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 407 1
Úhrn pasív 1 003 504 4 952
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá