Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 października 2005 r.

1 listopada 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 28 października 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 398 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 165,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 92,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,9 mld euro do poziomu 536,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 57,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,5 mld euro do poziomu 391,4 mld euro. W środę, 26 października 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 296 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 301,5 mld euro. W piątek, 28 października 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,9 mld euro do poziomu 150,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.170 −398
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.162 −1.133
2.1 Należności od MFW 19.254 −6
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.908 −1.127
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.363 277
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.712 175
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.712 175
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 391.476 5.471
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 301.466 5.466
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 3
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 7 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.257 −134
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.315 532
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.757 4
9 Pozostałe aktywa 136.292 158
Aktywa razem 1.003.504 4.952
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 536.209 2.942
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.290 929
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.193 919
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 71 −11
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 21
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 153 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.261 1.588
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.628 1.368
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.633 220
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.182 233
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 219 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.801 −639
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.801 −639
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 62.348 −99
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.407 1
Pasywa razem 1.003.504 4.952
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami