Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 oktober 2005

1 november 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 oktober 2005 was de daling van EUR 398 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 165,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 92,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 536,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 57,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,5 miljard naar EUR 391,4 miljard. Op woensdag 26 oktober 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 296 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 301,5 miljard verrekend. Op vrijdag 28 oktober 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,9 miljard naar EUR 150,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 149.170 −398
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.162 −1.133
2.1 Vorderingen op het IMF 19.254 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.908 −1.127
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.363 277
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.712 175
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.712 175
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 391.476 5.471
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 301.466 5.466
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 3
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.257 −134
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.315 532
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.757 4
9 Overige activa 136.292 158
Totaal activa 1.003.504 4.952
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 536.209 2.942
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.290 929
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.193 919
2.2 Depositofaciliteit 71 −11
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 21
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 153 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.261 1.588
5.1 Overheid 57.628 1.368
5.2 Overige verplichtingen 7.633 220
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.182 233
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.801 −639
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.801 −639
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 62.348 −99
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.407 1
Totaal passiva 1.003.504 4.952
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media