Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 28. oktobrī

2005. gada 1. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 28. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 398 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 165.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 92.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 536.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 57.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.5 mljrd. euro (līdz 391.4 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 26. oktobrī galvenā refinansēšanas operācija 296 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 301.5 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2005. gada 28. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 150.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,170 −398
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,162 −1,133
2.1 SVF debitoru parādi 19,254 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,908 −1,127
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,363 277
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,712 175
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,712 175
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 391,476 5,471
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 301,466 5,466
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 3
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,257 −134
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,315 532
8 Valdības parāds euro 40,757 4
9 Pārējie aktīvi 136,292 158
Kopā aktīvi 1,003,504 4,952
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 536,209 2,942
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,290 929
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,193 919
2.2 Noguldījumu iespēja 71 −11
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 21
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 153 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,261 1,588
5.1 Saistības pret valdību 57,628 1,368
5.2 Pārējās saistības 7,633 220
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,182 233
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 219 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,801 −639
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,801 −639
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 62,348 −99
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,407 1
Kopā pasīvi 1,003,504 4,952
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem