SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. oktober 2005

1. november 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. oktober 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 398 mio. euro svarende til tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 165,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 92,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 536,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,4 mia. euro til 57,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,5 mia. euro til 391,4 mia. euro. Onsdag den 26. oktober 2005 udløb en primær markedsoperation på 296 mia. euro, og en ny på 301,5 mia. euro blev afviklet. Fredag den 28. oktober 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (ligeledes næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,9 mia. euro til 150,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.170 −398
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.162 −1.133
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.254 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.908 −1.127
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.363 277
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.712 175
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.712 175
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 391.476 5.471
5.1 Primære markedsoperationer 301.466 5.466
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.002 3
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 7 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.257 −134
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.315 532
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.757 4
9 Andre aktiver 136.292 158
Aktiver i alt 1.003.504 4.952
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 536.209 2.942
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.290 929
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.193 919
2.2 Indlånsfacilitet 71 −11
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 26 21
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 153 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.261 1.588
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.628 1.368
5.2 Andre forpligtelser 7.633 220
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.182 233
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 219 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.801 −639
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.801 −639
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 62.348 −99
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.407 1
Passiver i alt 1.003.504 4.952
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt