Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 september 2005

27 september 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 september 2005 minskade Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) med 0,3 miljarder EUR till 166,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 90,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 528,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 52,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8 miljarder EUR till 377.5 miljarder EUR. Onsdagen den 21 september 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 279,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 287,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll, ungefär samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,3 miljarder EUR till 148,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.772 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.666 1.268
2.1 Fordringar på IMF 19.575 −250
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.091 1.518
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.230 269
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.059 −163
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.059 −163
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 377.550 8.048
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 287.499 7.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6 5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 46 45
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.592 −6
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90.077 488
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.750 0
9 Övriga tillgångar 133.484 27
Summa tillgångar 974.180 9.931
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 528.903 −1.536
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 148.119 −3.312
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 148.098 −3.311
2.2 Inlåningsfacilitet 16 −4
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 60.248 13.246
5.1 Offentliga sektorn 52.871 13.332
5.2 Övriga skulder 7.377 −86
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.333 −235
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 293 26
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.535 1.827
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.535 1.827
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 60.030 −85
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.404 0
Summa skulder 974.180 9.931

Kontakt för media