Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. september 2005

27. september 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. septembra 2005, se je neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 166,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 90,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 528,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,3 milijarde EUR na 52,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8 milijard EUR na 377,5 milijarde EUR. V sredo, 21. septembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 279,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 287,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,3 milijarde EUR na 148,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.772 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.666 1.268
2.1 Terjatve do MDS 19.575 −250
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.091 1.518
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.230 269
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.059 −163
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.059 −163
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 377.550 8.048
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 287.499 7.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 6 5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 46 45
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.592 −6
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 90.077 488
8 Dolg širše države v EUR 40.750 0
9 Druga sredstva 133.484 27
Skupaj sredstva 974.180 9.931
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 528.903 −1.536
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 148.119 −3.312
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 148.098 −3.311
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 16 −4
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 60.248 13.246
5.1 Širša država 52.871 13.332
5.2 Druge obveznosti 7.377 −86
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.333 −235
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 293 26
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.535 1.827
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.535 1.827
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 60.030 −85
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.404 0
Skupaj obveznosti 974.180 9.931

Stiki za medije