Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. septembru 2005

27. septembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 23. septembra 2005 sa čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 166,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 0,5 mld. EUR na 90,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,5 mld. EUR na 528,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 52,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 8 mld. EUR na 377,5 mld. EUR. V stredu 21. septembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 279,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 287,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3,3 mld. EUR na 148,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 772 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 666 1 268
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 575 −250
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 091 1 518
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 230 269
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 059 −163
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 059 −163
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 377 550 8 048
5.1 Hlavné refinančné obchody 287 499 7 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 6 5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 46 45
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 592 −6
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 90 077 488
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 750 0
9 Ostatné aktíva 133 484 27
Úhrn aktív 974 180 9 931
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 528 903 −1 536
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 148 119 −3 312
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 148 098 −3 311
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 16 −4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 60 248 13 246
5.1 Verejná správa 52 871 13 332
5.2 Ostatné záväzky 7 377 −86
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 333 −235
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 293 26
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 535 1 827
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 535 1 827
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 60 030 −85
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 404 0
Úhrn pasív 974 180 9 931

Kontakt pre médiá