Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 września 2005 r.

27 września 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 września 2005 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 166,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 90,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 528,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,3 mld euro do poziomu 52,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8 mld euro do poziomu 377,5 mld euro. W środę, 21 września 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 279,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 287,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,3 mld euro do poziomu 148,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.772 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.666 1.268
2.1 Należności od MFW 19.575 −250
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 141.091 1.518
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.230 269
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.059 −163
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.059 −163
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 377.550 8.048
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 287.499 7.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 6 5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 46 45
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.592 −6
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 90.077 488
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.750 0
9 Pozostałe aktywa 133.484 27
Aktywa razem 974.180 9.931
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 528.903 −1.536
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 148.119 −3.312
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 148.098 −3.311
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 16 −4
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 60.248 13.246
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.871 13.332
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.377 −86
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.333 −235
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 293 26
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.535 1.827
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.535 1.827
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 60.030 −85
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.404 0
Pasywa razem 974.180 9.931

Kontakt z mediami