Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 september 2005

27 september 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 september 2005 daalde de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) met EUR 0,3 miljard naar EUR 166,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 90,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 528,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,3 miljard naar EUR 52,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8 miljard naar EUR 377,5 miljard. Op woensdag 21 september 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 279,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 287,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,3 miljard naar EUR 148,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.772 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.666 1.268
2.1 Vorderingen op het IMF 19.575 −250
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.091 1.518
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.230 269
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.059 −163
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.059 −163
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 377.550 8.048
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 287.499 7.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 46 45
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.592 −6
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.077 488
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.750 0
9 Overige activa 133.484 27
Totaal activa 974.180 9.931
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 528.903 −1.536
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 148.119 −3.312
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 148.098 −3.311
2.2 Depositofaciliteit 16 −4
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 60.248 13.246
5.1 Overheid 52.871 13.332
5.2 Overige verplichtingen 7.377 −86
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.333 −235
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 293 26
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.535 1.827
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.535 1.827
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 60.030 −85
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.404 0
Totaal passiva 974.180 9.931

Contactpersonen voor de media