Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 23. septembrī

2005. gada 27. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 23. septembrī, Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 166.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 90.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 528.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 52.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8 mljrd. euro (līdz 377.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 21. septembrī galvenā refinansēšanas operācija 279.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 287.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 148.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,772 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,666 1,268
2.1 SVF debitoru parādi 19,575 −250
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,091 1,518
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,230 269
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,059 −163
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,059 −163
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 377,550 8,048
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 287,499 7,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 46 45
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,592 −6
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 90,077 488
8 Valdības parāds euro 40,750 0
9 Pārējie aktīvi 133,484 27
Kopā aktīvi 974,180 9,931
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 528,903 −1,536
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 148,119 −3,312
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 148,098 −3,311
2.2 Noguldījumu iespēja 16 −4
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 60,248 13,246
5.1 Saistības pret valdību 52,871 13,332
5.2 Pārējās saistības 7,377 −86
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,333 −235
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 293 26
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,535 1,827
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,535 1,827
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 60,030 −85
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,404 0
Kopā pasīvi 974,180 9,931

Kontaktinformācija presei