Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. september 2005

27. september 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. september 2005, faldt Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) med 0,3 mia. euro til 166,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 90,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 528,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,3 mia. euro til 52,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8 mia. euro til 377,5 mia. euro. Onsdag den 21. september 2005 udløb en primær markedsoperation på 279,5 mia. euro, og en ny på 287,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,3 mia. euro til 148,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.772 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.666 1.268
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.575 −250
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.091 1.518
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.230 269
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.059 −163
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.059 −163
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 377.550 8.048
5.1 Primære markedsoperationer 287.499 7.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 5
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 46 45
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.592 −6
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 90.077 488
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.750 0
9 Andre aktiver 133.484 27
Aktiver i alt 974.180 9.931
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 528.903 −1.536
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 148.119 −3.312
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 148.098 −3.311
2.2 Indlånsfacilitet 16 −4
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 60.248 13.246
5.1 Offentlig forvaltning og service 52.871 13.332
5.2 Andre forpligtelser 7.377 −86
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.333 −235
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 293 26
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.535 1.827
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.535 1.827
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 60.030 −85
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.404 0
Passiver i alt 974.180 9.931

Medie- og pressehenvendelser