Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. září 2005

27. září 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. září 2005 poklesl čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,3 mld. EUR na 166,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 90,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 528,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 13,3 mld. EUR na 52,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8 mld. EUR na 377,5 mld. EUR. Ve středu 21. září 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 279,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 287,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,3 mld. EUR na 148,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 772 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 666 1 268
2.1 Pohledávky za MMF 19 575 −250
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 091 1 518
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 230 269
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 059 −163
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 059 −163
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 377 550 8 048
5.1 Hlavní refinanční operace 287 499 7 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 46 45
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 592 −6
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 90 077 488
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 750 0
9 Ostatní aktiva 133 484 27
Aktiva celkem 974 180 9 931
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 528 903 −1 536
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 148 119 −3 312
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 148 098 −3 311
2.2 Vkladová facilita 16 −4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 60 248 13 246
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 871 13 332
5.2 Ostatní závazky 7 377 −86
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 333 −235
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 293 26
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 535 1 827
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 535 1 827
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 60 030 −85
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 404 0
Pasiva celkem 974 180 9 931

Kontakty pro média