Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 september 2005

6 september 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 september 2005 minskade Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) med 0,2 miljarder EUR till 166,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 88,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 530,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 17,1 miljarder EUR till 56,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17 miljarder EUR till 383 miljarder EUR. Onsdagen den 31 augusti 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 310 miljarder EUR och ersattes med en ny på 293 miljarder EUR. Torsdagen den 1 september 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Både utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,7 miljarder EUR till 146,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.829 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.703 203
2.1 Fordringar på IMF 19.945 −124
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.758 327
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.953 352
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.409 −139
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.409 −139
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 383.019 −17.012
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 293.002 −17.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 −15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.260 39
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 88.666 1.084
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.750 0
9 Övriga tillgångar 132.411 203
Summa tillgångar 977.000 −15.270
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 530.925 3.215
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 146.703 −3.655
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 146.670 −3.661
2.2 Inlåningsfacilitet 33 6
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.465 −16.934
5.1 Offentliga sektorn 56.354 −17.071
5.2 Övriga skulder 7.111 137
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.318 1.014
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 470 246
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.444 464
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.444 464
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 58.957 273
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.403 107
Summa skulder 977.000 −15.270
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media