Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. september 2005

6. september 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. septembra 2005, se je neto stanje Evrosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 166,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,1 milijarde EUR na 88,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,2 milijarde EUR na 530,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,1 milijarde EUR na 56,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17 milijard EUR na 383 milijard EUR. V sredo, 31. avgusta 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 310 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 293 milijard EUR. V četrtek, 1. septembra 2005, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 146,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.829 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.703 203
2.1 Terjatve do MDS 19.945 −124
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.758 327
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.953 352
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.409 −139
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.409 −139
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 383.019 −17.012
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 293.002 −17.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 2 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 −15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.260 39
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 88.666 1.084
8 Dolg širše države v EUR 40.750 0
9 Druga sredstva 132.411 203
Skupaj sredstva 977.000 −15.270
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 530.925 3.215
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 146.703 −3.655
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 146.670 −3.661
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 33 6
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.465 −16.934
5.1 Širša država 56.354 −17.071
5.2 Druge obveznosti 7.111 137
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.318 1.014
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 470 246
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.444 464
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.444 464
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 58.957 273
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.403 107
Skupaj obveznosti 977.000 −15.270
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije