Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. septembru 2005

6. septembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 2. septembra 2005 sa čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 166,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 88,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,2 mld. EUR na 530,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 17,1 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 17 mld. EUR na 383 mld. EUR. V stredu 31. augusta 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 310 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 293 mld. EUR. Vo štvrtok 1. septembra 2005 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3,7 mld. EUR na 146,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 829 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 703 203
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 945 −124
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 758 327
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 953 352
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 409 −139
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 409 −139
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 383 019 −17 012
5.1 Hlavné refinančné obchody 293 002 −17 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 −15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 260 39
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 88 666 1 084
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 750 0
9 Ostatné aktíva 132 411 203
Úhrn aktív 977 000 −15 270
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 530 925 3 215
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 146 703 −3 655
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 146 670 −3 661
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 33 6
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 465 −16 934
5.1 Verejná správa 56 354 −17 071
5.2 Ostatné záväzky 7 111 137
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 318 1 014
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 470 246
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 444 464
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 444 464
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 58 957 273
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 403 107
Úhrn pasív 977 000 −15 270
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá