Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 września 2005 r.

6 września 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 września 2005 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 166,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 88,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,2 mld euro do poziomu 530,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 17,1 mld euro do poziomu 56,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17 mld euro do poziomu 383 mld euro. W środę, 31 sierpnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 310 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 293 mld euro. W czwartek, 1 września 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,7 mld euro do poziomu 146,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.829 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.703 203
2.1 Należności od MFW 19.945 −124
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.758 327
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.953 352
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.409 −139
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.409 −139
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 383.019 −17.012
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 293.002 −17.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.260 39
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 88.666 1.084
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.750 0
9 Pozostałe aktywa 132.411 203
Aktywa razem 977.000 −15.270
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 530.925 3.215
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 146.703 −3.655
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 146.670 −3.661
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 33 6
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 63.465 −16.934
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.354 −17.071
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.111 137
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.318 1.014
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 470 246
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.444 464
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.444 464
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 58.957 273
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.403 107
Pasywa razem 977.000 −15.270
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami