Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 september 2005

6 september 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 september 2005 daalde de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) met EUR 0,2 miljard naar EUR 166,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 88,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 530,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,1 miljard naar EUR 56,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17 miljard naar EUR 383 miljard. Op woensdag 31 augustus 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 310 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 293 miljard verrekend. Op donderdag 1 september 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,7 miljard naar EUR 146,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.829 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.703 203
2.1 Vorderingen op het IMF 19.945 −124
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.758 327
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.953 352
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.409 −139
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.409 −139
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 383.019 −17.012
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 293.002 −17.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 −15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.260 39
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.666 1.084
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.750 0
9 Overige activa 132.411 203
Totaal activa 977.000 −15.270
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 530.925 3.215
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 146.703 −3.655
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 146.670 −3.661
2.2 Depositofaciliteit 33 6
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.465 −16.934
5.1 Overheid 56.354 −17.071
5.2 Overige verplichtingen 7.111 137
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.318 1.014
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 470 246
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.444 464
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.444 464
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 58.957 273
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.403 107
Totaal passiva 977.000 −15.270
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media