Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 2. septembrī

2005. gada 6. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 2. septembrī, Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 166.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 88.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 530.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.1 mljrd. euro (līdz 56.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17 mljrd. euro (līdz 383 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 31. augustā galvenā refinansēšanas operācija 310 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 293 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2005. gada 1. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 146.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,829 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,703 203
2.1 SVF debitoru parādi 19,945 −124
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,758 327
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,953 352
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,409 −139
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,409 −139
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 383,019 −17,012
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 293,002 −17,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 1
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 −15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,260 39
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 88,666 1,084
8 Valdības parāds euro 40,750 0
9 Pārējie aktīvi 132,411 203
Kopā aktīvi 977,000 −15,270
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 530,925 3,215
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 146,703 −3,655
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 146,670 −3,661
2.2 Noguldījumu iespēja 33 6
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,465 −16,934
5.1 Saistības pret valdību 56,354 −17,071
5.2 Pārējās saistības 7,111 137
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,318 1,014
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 470 246
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,444 464
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,444 464
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 58,957 273
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,403 107
Kopā pasīvi 977,000 −15,270
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem