Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Σεπτεμβρίου 2005

6 Σεπτεμβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Σεπτεμβρίου 2005, η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 166,8 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 88,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο Ι του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 530,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 56,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε 383 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 310 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 293 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική, όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 146,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 137.829 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 159.703 203
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 19.945 −124
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 139.758 327
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 21.953 352
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.409 −139
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.409 −139
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 383.019 −17.012
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 293.002 −17.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 89.999 1
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 2
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 16 −15
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.260 39
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 88.666 1.084
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.750 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.411 203
Σύνολο ενεργητικού 977.000 −15.270
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 530.925 3.215
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 146.703 −3.655
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 146.670 −3.661
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 33 6
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 127 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 63.465 −16.934
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.354 −17.071
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.111 137
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.318 1.014
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 470 246
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.444 464
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.444 464
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.896 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 58.957 273
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 92.292 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.403 107
Σύνολο παθητικού 977.000 −15.270
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου