SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. september 2005

6. september 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. september 2005, faldt Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) med 0,2 mia. euro til 166,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,1 mia. euro til 88,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,2 mia. euro til 530,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,1 mia. euro til 56,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17 mia. euro til 383 mia. euro. Onsdag den 31. august 2005 udløb en primær markedsoperation på 310 mia. euro, og en ny på 293 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. september 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,7 mia. euro til 146,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.829 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.703 203
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.945 −124
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.758 327
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.953 352
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.409 −139
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.409 −139
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 383.019 −17.012
5.1 Primære markedsoperationer 293.002 −17.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 −15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.260 39
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 88.666 1.084
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.750 0
9 Andre aktiver 132.411 203
Aktiver i alt 977.000 −15.270
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 530.925 3.215
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 146.703 −3.655
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 146.670 −3.661
2.2 Indlånsfacilitet 33 6
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.465 −16.934
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.354 −17.071
5.2 Andre forpligtelser 7.111 137
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.318 1.014
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 470 246
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.444 464
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.444 464
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 58.957 273
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.403 107
Passiver i alt 977.000 −15.270
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt